Algemeen

Het Rio

Het Regionaal Indicatieorgaan (RIO)

Het Indicatieorgaan brengt adviezen uit omtrent aanvragen voor thuiszorg, persoonsgebonden budgetten, tijdelijke opname, dagbehandeling, dagverzorging en voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, opname in verzorgings- en verpleeghuizen, etc.

De aanvraag voor bedoelde adviezen dient u in bij het Meldpunt. Is er voor hetgeen u aanvraagt een advies (indicatie) vereist dan wordt de aanvraag automatisch doorgegeven aan het RIO. Afhankelijk van de aard van de vraag, kan deze in sommige gevallen telefonisch afgehandeld worden, of wanneer een huisbezoek noodzakelijk wordt geacht neemt een adviseur van het Indicatieorgaan Capelle /Krimpen (ICK) contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Tijdens dit bezoek wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van u als cliënt en de mogelijkheden van uw omgeving (b.v. partner, kinderen). Soms is het noodzakelijk dat met uw toestemming aanvullende medische gegevens worden opgevraagd bij uw huisarts en/of specialist. De adviseur bespreekt de situatie met u en stelt een rapport op.

Aan de hand van het rapport wordt door deskundigen, het Indicatieorgaan, bepaald of/en, zo ja, welke en hoeveel zorg aan u wordt toegewezen. U bepaalt zelf van welke instelling u de zorg wenst te ontvangen.

Bij het Meldpunt kunt u informatie verkrijgen en zich aanmelden.

Het indicatieadvies

Het indicatieadvies, vastgelegd in een brief, welke naar de aanvrager wordt gezonden, geeft weer in welke mate en voor welke voorziening(en) u in aanmerking komt. Ook is daarin de duur van de verstrekking vastgelegd.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de bejegening door een medewerker van het RIO dan bespreekt u dit bij voorkeur met de betreffende indicatieadviseur. Komt u er samen niet uit, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met de directeur van het RIO.

Bezwaren

Door een uitspraak van de rechter is het tot nu toe niet mogelijk tegen een indicatie van het RIO bezwaar en beroep aan te tekenen. Omdat nog niet duidelijk is wanneer dit wel kan wordt de mogelijkheid geboden om een heroverweging aan te vragen bij het RIO als u het (met gegronde redenen) niet eens bent met het indicatieadvies. Als u het uiteindelijk ook niet met de heroverweging eens bent kunt u bij het Zorgkantoor Rotterdam een beschikking aanvragen, waartegen u binnen 6 weken bezwaar kunt aantekenen. Als u ook niet tevreden bent met het resultaat van de bezwaarprocedure bij het Zorgkantoor, dan staat beroep bij de rechter open.