Wonen

Alles over wonen

Aanpassingen in huis

Aanpassingen zijn soms nodig om u zo lang mogelijk zelfstandig in uw huis te laten wonen. Is uw huis niet aan te passen of te duur om aan te passen dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding, waardoor u kunt verhuizen naar een voor u geschikte woning. Informatie en aanvraagformulieren kunt u opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst of bij het Meldpunt. Voor het aanbrengen van woonvoorzieningen vraagt de gemeente een inkomensafhankelijke bijdrage. U dient deze voorziening wel van te voren aan te vragen.

Huursubsidie

Huursubsidie kunt u aanvragen bij de verhuurder van uw woning. Of en hoeveel huursubsidie u ontvangt hangt af van uw inkomen. U kunt voor de huursubsidieformulieren ook terecht bij de gemeentelijke sociale dienst. Kijk voor meer informatie over huurtoeslag op de Belastingdienst website.

Over Wonen voor Ouderen Gesproken (OWOG)

Het Meldpunt organiseert op onregelmatige tijdstippen een OWOG-cursus. Deze cursus geeft inzicht in woonmogelijkheden voor ouderen in Krimpen aan den IJssel. U maakt o.a. excursies naar serviceflats en ouderenwoningen. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Aanmelding en informatie bij het Meldpunt.

Urgentieverklaringen

Urgentieverklaringen kunt u aanvragen als u acuut moet verhuizen. U heeft dan weinig keuze voor wat betreft de woning. U kunt een urgentieverklaring aanvragen bij de gemeente na een telefonische afspraak.

Aanvullend vervoer

Taxi Stoppelenburg vervoert mensen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Alvorens men van dit Aanvullend Vervoer gebruik kan maken dient men eerst een pas (alleen op indicatie verkrijgbaar) aan te vragen bij de WVG, afd. Gemeentelijke Sociale Dienst of het Meldpunt.

Alarmering

Dit is een systeem waarbij u met een kleine zender om uw hals door een druk op de knop hulp kunt inroepen. Dit kan in en om het huis tot 30 meter. Er gaat dan een signaal naar het alarmapparaat, waardoor de alarmcentrale wordt gewaarschuwd, die dan actie onderneemt door een van de door u opgegeven contactadressen te bellen. Informatie en aanmelding bij de thuiszorg-organisaties.

Alfahulp

Alfahulp is een vorm van dienstverlening voor mensen die om gezondheidsredenen niet meer in staat zijn zelf alle huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. U treedt dan op als werkgever van de alfahulp. De hulpverlening is max. 12 uur per week verdeeld over max. 2 dagen. Een eigen bijdrage wordt gevraagd. Informatie en aanmelding bij het Meldpunt.

Dagbehandeling

Dagbehandeling is bedoeld voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. De dagbehandeling kan bestaan uit het volgen van therapieën. Voor informatie Verpleeghuis Rijckehove, telefoon 010-266.57.57 of een van de andere verpleeghuizen in de regio. De aanmelding verloopt via de huisarts.

Dagverzorging

Deze voorziening is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen maar behoefte hebben aan ondersteuning bij het dagelijks functioneren. Dagverzorging wordt in een verzorgingshuis geboden en kan o.a. bestaan uit het oefenen van huishoudelijke activiteiten, lichaamsverzorging, etc. Een eigen bijdrage wordt gevraagd en een indicatie is noodzakelijk. Informatie en aanmelding bij het Meldpunt.

Extramurale verzorgingshuiszorg

Een aanbod van zorg en dienstverlening en begeleiding, 24 uur beschikbaar ten behoeve van cliënten die zelfstandig wonen. De kern van het aanbod is het overnemen van de regie wanneer nodig. De zorg kan bestaan uit lichamelijke verzorging, medisch-technisch handelen, textielverzorging, maaltijdverzorging en wondverzorging. Aanmelden bij het Meldpunt.

Gespecialiseerde verpleging

Hierbij wordt (integrale) verpleegkundige zorg aangeboden aan cliënten met een complexe en/of uitzonderlijke medisch-technische zorgbehoefte. Het aanbod bestaat o.a. uit gespecialiseerd verpleegkundig handelen, advies en instructie en zorgcoördinatie. Een eigen bijdrage wordt gevraagd. Aanmelding bij het Meldpunt.

Gespecialiseerde verzorging

Deze voorziening wordt uitgevoerd door de thuiszorg en zijn bedoeld om de cliënt in het dagelijks functioneren in de eigen huishouding te begeleiden door zorgcoördinatie, het klaarzetten van medicijnen, lichamelijke verzorging en huishoudelijke werkzaamheden. Een eigen bijdrage wordt gevraagd. Aanmelding bij het Meldpunt.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging is onderdeel van de thuiszorg. Indien een onderzoek door het RIO uitwijst dat u door beperkingen in uw lichamelijk of geestelijk functioneren niet meer in staat bent bepaalde of alle huishoudelijke taken uit te voeren wordt huishoudelijke verzorging geïndiceerd. Het gaat hierbij b.v. om schoonmaken en textiel verzorging. Aanmelding bij het Meldpunt.

Maaltijden

Eén keer per week worden de maaltijden bij u thuis bezorgd. U kunt de maaltijden nuttigen wanneer u dat wenst. Een verwarmingsapparaat wordt bijgeleverd.

Warme maaltijden kunt u door aanmelding bij het Meldpunt thuisbezorgd krijgen. Indien u 65 jaar of ouder bent en niet in staat bent zelf te koken kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voor de korting heeft u een indicatie nodig die u tegelijk met de aanmelding kunt aanvragen. De maaltijden worden bezorgd door vrijwilligers van het Meldpunt van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur. U kunt de maaltijden ook zelf afhalen of naar een Open Tafel gaan in een van de verzorgingshuizen. Bij de Open Tafel kunt u zeven dagen per week op een vaste tijd gaan eten. Open Tafels zijn er in het seniorenrestaurant Tiendhove.

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de warme, koelverse of diepvriesmaaltijden die in ruime keuze in de supermarkt aanwezig zijn. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om uw maaltijd af te halen bij of te laten bezorgen door restaurants of eetcafé’s. Indien u niet in staat bent om te koken, afhankelijk bent van bovenstaande maaltijden en alleen een AOW-inkomen heeft kunt bij de Bijzondere Bijstand in aanmerking komen voor extra subsidie.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Indien u structureel verzorging of verpleging behoeft kunt u in aanmerking komen voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Het is niet mogelijk uit voorzorg op een wachtlijst voor een verzorgings- of verpleeghuis geplaatst te worden. Voor opname in een verzorgingshuis vraagt u een aanvraagformulier bij het Meldpunt. Opname voor het somatisch of psychogeriatrisch verpleeghuis kan worden aangevraagd door uw huisarts. Alle aanvragen worden geïndiceerd door het Indicatieorgaan. Verzorgingshuizen in Krimpen aan den IJssel.

Persoonsgebonden Budgetten

Persoonsgebonden Budgetten zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig de noodzakelijke hulp, die zij nodig hebben wegens hun ziekte of handicap, willen regelen. Het PGB houdt in dat de aanvrager op basis van een indicatie een budget krijgt toegewezen waarmee men naar eigen inzicht hulp kan inkopen bij b.v. instellingen of familie. Voor informatie en aanmelding het Meldpunt.

Spreekuur voor vragen over het Persoons Gebonden Budget.
Met ingang van woensdag 15 oktober 2003 start het Meldpunt i.s.m. RPCP – Rotterdam een spreekuur voor alle vragen over het Persoons Gebonden Budget. Het spreekuur vindt plaats op de woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur bij het Meldpunt in Capelle aan den IJssel.

Thuiszorg

Indien u denkt thuiszorg nodig te hebben kunt u een aanvraagformulier aanvragen bij het Meldpunt. Bij spoed worden per telefoon gegevens van u gevraagd, zoals sofinummer en ziektekostenverzekering. Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis zorg thuis nodig hebben dan zal over het algemeen een verpleegkundige in het ziekenhuis de zorg aanvragen. Voor verzorging en verpleging van zieken en gehandicapten thuis, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd, kan een beroep worden gedaan op twee thuiszorginstellingen in Krimpen aan den IJssel, te weten: De Zellingen en De Vierstroom. Een inkomensafhakelijke bijdrage wordt gevraagd. U kunt zich bij het Meldpunt alleen aanmelden voor het aanvragen van thuiszorg. Informatie over werktijden en het afzeggen van thuiszorg kunt u doen bij de thuiszorginstelling waarvan u de zorg ontvangt of wenst te ontvangen.

Tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Het kan zijn dat u tijdelijk, door uw lichamelijke gesteldheid, niet alleen kunt blijven. U kunt dan maximaal 6 weken worden opgenomen in een verzorgingshuis in uw woonplaats of elders. Daarna volgt altijd terugkeer naar huis. Een eigen bijdrage wordt gevraagd. Voor informatie en aanmelding kunt u het bellen naar het Meldpunt.
Verzorgingshuizen in Krimpen aan den IJssel.

Verpleeghuiszorg

Een aanbod van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, 24 uur beschikbaar ten behoeve van cliënten die buiten het verpleeghuis wonen. Het aanbod kan bestaan uit logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, wondverzorging en lichamelijke verzorging. De aanvraag verloopt via uw huisarts.

Verpleging

Verpleging wordt thuis verleend bij feitelijke en/of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps of ontwikkelingsstoornissen. Tevens worden mensen zodanig beïnvloed dat de menselijke vermogens worden benut met het oog op het instandhouden en bevorderen van de gezondheid. Aanmelding bij het Meldpunt.

Verzorging

Verzorging wordt thuis verleend indien een (fysieke) beperking een verstoring van het regelvermogen en /of afname van de zelfredzaamheid tot gevolg heeft. De verzorging kan bestaan uit; lichamelijke verzorging, hulp bij het eten en drinken, medicijnen klaarzetten, schoonmaakwerkzaamheden en zorgcoördinatie. Aanmelding bij het Meldpunt.

Wet Voorzieningen Gehandicapten

Deze wet is bedoeld om mensen met een handicap te ondersteunen door voorzieningen zoals aanpassingen in huis, rolstoelen en vervoer. Voor informatie en aanvraagformulieren de Gemeente Krimpen aan den IJssel.

Hulp door vrijwilligers

Hulp door vrijwilligers kan bij het Meldpunt worden aangevraagd. Indien de situatie structureel is dienen andere oplossingen te worden gezocht zoals de professionele thuiszorg. Hulp door vrijwilligers kan bestaan uit: Begeleiding bij wandelen of winkelen voor de gezelligheid of ter ondersteuning. Boekendienst aan huis, boeken worden thuisbezorgd en opgehaald. Boodschappen doen indien u dat zelf niet kunt. (Sommige winkels bezorgen ook) Het (helpen) invullen van formulieren. Het houden van gezelschap. Kleine klusjes in en om het huis. Verhuizingen / verbouwingen, etc. worden niet uitgevoerd. Oppassen, als u er even uit wilt en u degene die u verzorgt niet alleen wilt of kunt laten. De hulp wordt verleend door vrijwilligers van de volgende vrijwilligersorganisaties: Nederlandse Patiënten Vereniging, Rode Kruis, Zonnebloem en Unie Van Vrijwilligers.

Afasie Centrum

Het Afasie Centrum is een voorziening waar mensen, die na een hersenbloeding of -letsel een spraak- of leesstoornis (afasie) hebben, terecht kunnen voor groepstherapie en ontspannende activiteiten. De activiteiten zijn vooral gericht op communicatie. Er zijn computers aanwezig met een speciaal programma voor afasiepatiënten. Het Afasie Centrum is meerdere dagen per week open. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar het Meldpunt.

Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg wordt door een samenwerking tussen vrijwilligers en professionele medewerkers georganiseerd. Het Steunpunt heeft ten doel mensen die in hun naaste omgeving iemand verzorgen te ondersteunen door het geven van informatie, advies, een luisterend oor, cursussen, lotgenotencontacten, etc. Vaak kan ook concrete hulp worden geboden door de inzet van vrijwilligers, professionele medewerkers, voorzieningen of instellingen. Voor informatie en aanmelding het Meldpunt.

Jonge Mantelzorgers

Een project voor jongeren van 12 – 18 jaar in Capelle/Krimpen aan den IJssel en de regio Krimpenerwaard die thuis voor een chronisch zieke/gehandicapte ouder, broer of zus zorgen.

Wist je dat er in Nederland ruim 100.000 jongeren mee zorgen voor een chronisch zieke/gehandicapte ouder, broer of zus?
Heb je zorgtaken en heb je daar wel eens vragen over?
Zoek je een beetje houvast,of ben je op zoek naar informatie?
Zou je wel eens in contact willen komen met andere jongeren die zorgen?

Jij bent niet de enige!!

In samenwerking met het jongerenwerk van Capelle/Krimpen aan den IJssel organiseert het steunpunt Mantelzorg contactavonden en Fundagen voor jongeren van 12 – 18 jaar die thuis mee zorgen voor een chronisch zieke/gehandicapte ouder, broer of zus.

Wil je geen contact met andere jongeren maar heb je wel behoefte aan informatie of een luisterend oor dan kan je terecht bij het steunpunt Mantelzorg Capelle/Krimpen aan den IJssel.

Voor jongeren van 12 – 15 jaar

Vindt je het leuk om jongeren te ontmoeten, die net als jij thuis mee zorgen. Om met elkaar activiteiten te doen, zoals een website bouwen, een jongerenkrant maken, een chatbox opzetten, theater maken., met elkaar een Fundag organiseren……Of gewoon gezellig met elkaar te kletsen, dan ben je welkom op de laatste woensdag van de maand in
jongerencentrum Big Bear.

Voor jongeren van 15 – 18 jaar. Zin om met andere jongeren die net als jij thuis mee zorgen, leuke activiteiten te doen, zoals theater maken, een website bouwen, radio interview maken, een chatbox opzetten, een Fundag organiseren…………Of gewoon gezellig met elkaar te kletsen, dan ben welkom op de laatste donderdag van de maand in
jongeren centrum Lucky Place.

Project ZorgSaam

WAT IS DAT?
Thuis begeleiding voor mantelzorgers in de zorg voor een dementerende.
Als u thuis voor een dementerend familielid zorgt is dat heel zwaar. De vrijwilligers van het Project ZorgSaam willen u graag een handje helpen, zodat u het langer vol kunt houden. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid en gewend met dementerenden om te gaan. Zij kunnen ook informatie verstrekken aan de mantelzorger.

VOOR WIE?
Voor thuiswonende dementerende ouderen en hun partners of verzorgers.

WAAROM?
Om u als verzorgende de gelegenheid te geven om even tijd voor u zelf te nemen, terwijl uw dementerende partner in goede handen is.

HOE GAAT DAT IN DE PRAKTIJK?
Er komt een vrijwilliger maximaal één keer per week of minimaal een keer per twee weken bij u thuis gedurende enkele uren uw zorgtaak overnemen. Deze hulp wordt gratis verleend en u hebt ook geen speciale indicatie nodig.

Terminale zorg door vrijwilligers

Terminale Zorg is het bieden van hulp aan iemand die stervende is. Een zware taak, vooral voor u die als mantelzorger vaak constant aanwezig moet zijn. Een vrijwilliger van de Terminale Zorg kan u hierbij in woord en daad ondersteunen. De hiervoor opgeleide vrijwilligers geven zowel ondersteuning aan de stervende als aan de naast betrokkenen. Zij waken bij de stervende of zijn aanwezig indien familie of vrienden er tijdelijk niet kunnen zijn. De vrijwilligers kunnen overdag, in de avond of nacht hulp verlenen. Voor informatie en aanmelding het Meldpunt.

Vrijwilligers(werk) / Vrijwilligers gezocht

In Krimpen aan den IJssel zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te verrichten. B.v. bestuurslid, bezorger bij Tafeltje Dekje, etc. Het vrijwilligerswerk zoals hier bedoeld richt zich op ondersteuning van inwoners van die door lichamelijke of geestelijke omstandigheden de hulp van vrijwilligers nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. U kunt zich als vrijwilliger (in de zorg) aanmelden bij het Meldpunt.

HET MELDPUNT ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR HET PROJECT “ZORGSAAM”.

Onze eerste groep vrijwilligers is (bijna) geplaatst, maar er blijkt nog veel meer behoefte te zijn aan mensen die willen helpen. Regelmatig starten we een toerustingscursus voor een nieuwe groep vrijwilligers.

Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die zich minimaal 2 à 3 uur per veertien dagen willen inzetten om een vergeetachtige oudere gezelschap te houden. Dit geeft de partner ruimte om iets voor zichzelf te doen, en weer “opgeladen” zijn/haar taak te hervatten. Niet alleen kunnen we mensen gebruiken die door de week wat tijd hebben, ook als u in de avond of het weekend beschikbaar bent, bent u van harte welkom.

U heeft geen speciale opleiding nodig, u krijgt van ons een toerustingscursus en verdere begeleiding, wij zorgen voor uw verzekering en uw reiskosten zijn voor onze rekening. Voor info of aanmelding kunt u terecht bij.

Steunpunt Vrijwilligers

Binnen het Meldpunt is het Steunpunt Vrijwilligers opgezet. Dit steunpunt is bedoeld als ondersteuning voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met betrekking tot het gezamenlijk organiseren van cursussen; informatie en advies over verzekeringen, regelingen, p.r.; het met elkaar in contact brengen van vrijwilligersorganisaties; het beheer van de vrijwilligersvacaturebank. U kunt zich hier aanmelden voor alle soorten vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties kunnen hun vacatures hier inbrengen. Aanmelding en informatie bij het Meldpunt.

Vrijwilligerswerk; onkostenvergoeding en verzekering

Indien een vrijwilliger onkosten maakt en dit door middel van bonnen kan aantonen, wordt de vergoeding niet aangemerkt als onkostenvergoeding. Indien de vrijwilliger onafhankelijk van de hiervoor bedoelde kosten een algemene onkostenvergoeding ontvangt geldt hiervoor een onbelast maximum van ca €700 per jaar. Over het algemeen zijn vrijwilligers verzekerd voor de Wettelijke Aansprakelijkheid, ongevallen en soms autoschade. Informatie kunt u verkrijgen bij de organisatie waarvoor u werkzaam bent / wilt zijn.

Sociaal culturele activiteiten

Activiteiten zijn overal in Krimpen aan den IJssel te vinden. In dit overzicht is een aantal activiteiten weergegeven.

Meer Bewegen voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen activiteiten worden op een aantal plaatsen in Krimpen georganiseerd in door het Meldpunt gehuurde ruimten. De Vierstroom organiseert de activiteiten en daar kunt u zich via telefoonnummer.

Sociëteiten voor ouderen

Sociëteiten voor ouderen van 55 jaar en ouder zijn te vinden in de meeste wijken. Hier kunt u kaarten, biljarten, contacten leggen. Informatie is te verkrijgen bij het Meldpunt. De sociëteiten vinden plaats in de volgende door het Meldpunt gehuurde ruimten.

Gehandicapten

Voor gehandicapten organiseert de Belangengroep voor Gehandicapten Capelle aan den IJssel vele activiteiten. Informatie: 010-450.68.83

Inloop Alzheimer

WAT IS DAT?
Dit zijn inloopochtenden waar mantelzorgers onder het genot van een kopje koffie of thee met vrijwilligers en lotgenoten kunnen praten. Ook kan men hier terecht voor allerlei informatie over dementie.

VOOR WIE?
Voor iedereen die met dementie in zijn/haar directe omgeving te maken heeft en daar vragen over heeft, informatie over wil hebben of graag erover wil praten.

DOOR WIE?
Door speciaal opgeleide vrijwilligers, maar ook door aanwezige lotgenoten. Voor bepaalde thema’s worden, bij voldoende belangstelling, deskundigen uitgenodigd.

WAAR EN WANNEER?
In de maanden juli en augustus zijn er geen inloopochtenden. Woensdag 15 september 2004 start het nieuwe programma.

N.B. Wilt u graag eens naar de inloop Alzheimer, maar vindt u het geen prettig idee dat de dementerende voor wie u zorgt dan alleen is, dan kunt u via het Meldpunt contact opnemen met de coördinator van het project ZorgSaam. Het is dan mogelijk om een vrijwilliger bij u thuis te plaatsen, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Wel zo’n veilig idee! Deze vrijwilliger kan trouwens ook op wekelijkse basis bij u thuis komen, zodat u wat tijd hebt voor uzelf.