Zorg

Alles over zorg

Alfahulp

Alfahulp is een vorm van dienstverlening voor mensen die om gezondheidsredenen niet meer in staat zijn zelf alle huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. U treedt dan op als werkgever van de alfahulp. De hulpverlening is max. 12 uur per week verdeeld over max. 2 dagen. De thuiszorg bemiddelt voor u de huishoudelijk verzorging. Er is een eigen bijdrage. Informatie en aanmelding bij het Meldpunt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfahulp

Dagbehandeling

Dagbehandeling is bedoeld voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. De dagbehandeling kan bestaan uit het volgen van therapieën. Voor informatie over hulpmiddelen zoals rollators en looprekken neemt u contact op met Mediweb.

Dagopvang

Dagopvang bestaat uit een georganiseerd aanbod van activiteiten en de mogelijkheid gebruik te maken van de diverse faciliteiten van het verzorgingshuis of serviceflat, zoals activiteitenbegeleiding en ontspanningsactiviteiten.

Dagverzorging

Deze voorziening is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen maar behoefte hebben aan ondersteuning bij het dagelijks functioneren. Dagverzorging wordt in een verzorgingshuis geboden en kan o.a. bestaan uit het oefenen van huishoudelijke activiteiten, lichaamsverzorging, etc. Een eigen bijdrage wordt gevraagd en een indicatie is noodzakelijk. Informatie en aanmelding bij het Meldpunt,

Extramurale verzorgingshuiszorg

Een gecoördineerd aanbod van geïntegreerde zorg en dienstverlening en begeleiding, 24 uur beschikbaar ten behoeve van cliënten die zelfstandig wonen (dus buiten het verzorgingshuis). De kern van het aanbod is het overnemen van de regie wanneer nodig. De zorg kan bestaan uit lichamelijke verzorging, medisch-technisch handelen, textielverzorging, maaltijdverzorging en wondverzorging. Er is een eigen bijdrage. Aanmelden bij het Meldpunt.

Gespecialiseerde verpleging

Hierbij wordt (integrale) verpleegkundige zorg aangeboden door de thuiszorg aan cliënten met een complexe en/of uitzonderlijke medisch-technische zorgbehoefte en mobiliteitshulpmiddelen zoals de rollator. Het aanbod bestaat o.a. uit gespecialiseerd verpleegkundig handelen, advies en instructie en zorgcoördinatie. Er is een eigen bijdrage. Aanmelding bij het Meldpunt.

Gespecialiseerde verzorging

Deze voorziening wordt uitgevoerd door de thuiszorg en zijn bedoeld om de cliënt in het dagelijks functioneren in de eigen huishouding te begeleiden door zorgcoördinatie, het klaarzetten van medicijnen, lichamelijke verzorging en huishoudelijke werkzaamheden. Aanmelding bij het Meldpunt.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging is onderdeel van de thuiszorg. Indien een onderzoek door het Centrum Indicatiestelling Zorg uitwijst dat u door beperkingen in uw lichamelijk of geestelijk functioneren niet meer in staat bent bepaalde of alle huishoudelijke taken uit te voeren wordt huishoudelijke verzorging geïndiceerd. Het gaat hierbij b.v. om schoonmaken en textiel verzorging. Aanmelding bij het Meldpunt.

Opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Indien u structureel verzorging of verpleging behoeft kunt u in aanmerking komen voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Het is niet mogelijk uit voorzorg op een wachtlijst voor een verzorgings- of verpleeghuis geplaatst te worden. Voor opname in een verzorgingshuis vraagt u een aanvraagformulier bij het Meldpunt. Opname voor het somatisch of psychogeriatrisch verpleeghuis kan worden aangevraagd door uw huisarts. Alle aanvragen worden geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Persoonsgebonden Budgetten

Persoonsgebonden Budgetten zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig de noodzakelijke hulp, die zij nodig hebben wegens hun ziekte of handicap, willen regelen. Het PGB houdt in dat de aanvrager op basis van een indicatie een budget krijgt toegewezen waarmee men naar eigen inzicht hulp kan inkopen bij b.v. instellingen of familie. Voor informatie en aanmelding het Meldpunt.

Thuiszorg

Indien u denkt thuiszorg nodig te hebben kunt u een aanvraagformulier aanvragen bij het Meldpunt. Bij spoed worden per telefoon gegevens van u gevraagd, zoals sofinummer en ziektekostenverzekering. Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis zorg thuis nodig hebben dan zal over het algemeen een verpleegkundige in het ziekenhuis de zorg aanvragen. Voor verzorging en verpleging van zieken en gehandicapten thuis, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd, kan een beroep worden gedaan op twee thuiszorginstellingen in Capelle aan den IJssel, te weten: De Zellingen en De Vierstroom. Er is altijd een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg noodzakelijk. Een inkomens-afhankelijke bijdrage wordt gevraagd. U kunt zich bij het Meldpunt alleen aanmelden voor het aanvragen van thuiszorg. Informatie over werktijden en het afzeggen van thuiszorg kunt u doen bij de thuiszorginstelling waarvan u de zorg ontvangt of wenst te ontvangen. Onder thuiszorg wordt o.a. verstaan: dagverzorging, alfahulp, verzorging, verpleging, gespecialiseerde verzorging en verpleging, huishoudelijke verzorging zijnde allemaal onderwerpen die in het overzicht nog worden uitgelegd.

Tijdelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis

Het kan zijn dat u tijdelijk, door uw lichamelijke gesteldheid, niet alleen kunt blijven. U kunt dan maximaal 6 weken worden opgenomen in een verzorgingshuis in de woonplaats maar ook elders. Daarna volgt altijd terugkeer naar huis. Er wordt een aanbod verstrekt van zorg- en dienstverlening, verblijf en begeleiding, 24 uur beschikbaar gedurende een kortdurende periode. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar het Meldpunt. Verzorgingshuizen in Capelle aan den IJssel zijn.

Verpleeghuiszorg

Een gecoördineerd aanbod van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, 24 uur beschikbaar ten behoeve van cliënten die buiten het verpleeghuis wonen. Het aanbod kan bestaan uit logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, wondverzorging en lichamelijke verzorging. De aanvraag dient door uw huisarts te worden gedaan.

Verpleging

Verpleging wordt thuis verleend bij feitelijke en/of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps of ontwikkelingsstoornissen. Tevens worden mensen zodanig beïnvloed dat de menselijke vermogens worden benut met het oog op het instandhouden en bevorderen van de gezondheid. Aanmelding bij het Meldpunt.

Verzorging

Verzorging wordt thuis verleend indien een (fysieke) beperking een verstoring van het regelvermogen en /of afname van de zelfredzaamheid tot gevolg heeft. De verzorging kan bestaan uit; lichamelijke verzorging, hulp bij het eten en drinken, medicijnen klaarzetten, schoonmaakwerkzaamheden en zorgcoördinatie. Aanmelding bij het Meldpunt.